Managing Committee

No: Members: Works:
1 Shri Agnello John D'mello Secretary
2 Shri Shaikh Sabdar Chairman
3 Shri Aslam Khan Vice Chairman
4 Shri Ayaz Bhati Asst. Secretary
5 Shri Sudhir D Naik Treasurer
6 Shri Zahid Ali & Akbar Ali Sayed Member
7 Shri Ejaz Bhai Member
8 Shri Rashid Hamid Khan Member
9 Smt Sayyed Jannat Zahid Ali Lady Member
10 Smt Asma Samir Khatri Lady Member